Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora biochemicznego oraz odczynników i materiałów eksploatacyjnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

powyżej 14.000,00 Euro

a nie przekraczającej kwoty na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm. )

 _fcksavedurl=Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Moniuszki 8

48-210 Biała

tel. 077/ 438-70-33, 438-72-16

fax. 077/ 438- 85-61


Ogłasza przetarg nieograniczony na: „ Dostawę analizatora biochemicznego dedykowanego dla małych laboratoriów oraz zestaw odczynników i materiałów eksploatacyjnych na okres jednego roku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej

nr sprawy 1/ZP/2008

CPV analizator biochemiczny 33253450-7

CPV odczynniki - 24496500


Termin realizacji zamówienia

Termin dostawy , instalacji i uruchomienia analizatora biochemicznego oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia udzielenia zamówienia


Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych odbywać się będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy .


Termin składania ofert - do 07 -03- 2008r do godz.1000

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Białej ul. Moniuszki 8 48-210 Biała ( biuro ,, RUCH CHORYCH “ na parterze budynku szpitala )

Termin i miejsce otwarcia ofert - 07-03- 2008r. godz. 1100

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Białej, ul. Moniuszki 8 ,48-210 Biała ( sala wykładowa )


Termin związania z ofertą 30 dni


Kryterium wyboru ofert : cena - 100%


1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .
4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej .

5. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 3 ustawy, nie przewiduje możliwości udzielenia

w okresie trwania umowy, ewentualnych zamówień uzupełniających .Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego

tj. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Białej , ul. Moniuszki 8 ,48-210 Biała w biurze ,, RUCH CHORYCH “ na parterze budynku szpitalnego w godz. 8,00 – 14,00 oraz

na stronie internetowej www.szpitalbiala.pl


Wyjaśnienia dotyczące postępowania w zakresie merytorycznym udziela pani mgr Elżbieta Basara ( Kierownik Laboratorium )Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej ul. Moniuszki 8 ,48-210 Biała

tel. 077/ 438-70-33, fax. 077/ 438-70-33 w dniach: od poniedziałku do piątku

w godz. od 800 do 1400


Wyjaśnienia dotyczące postępowania przetargowego w zakresie procedury przetargowej

udziela pani mgr Wanda Fassa Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej ul. Moniuszki 8 ,

48-210 Biała w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400


W przetargu mogą wziąć oferenci, którzy:


1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień. Oferent winien dołączyć do oferty wymagane uprawnienia


2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych oferent winien złożyć stosowne oświadczenie zgodnie z wymogami

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Opis sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia / nie spełnia.


 1. wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ

 2. wypełniony i podpisany załącznik nr 2( tab. 1,2,3,4,5 ) – opis przedmiotu zamówienia .


 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .


 1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składanie ofert. ( zaległości w opłatach

składek spowoduje odrzucenie oferty ).


 1. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające opłacanie składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, ze uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ( zaległości w opłatach spowoduje

odrzucenie oferty ).


 1. oświadczenie, że Oferent spełnia wymogi określone w art. 22 ust. pkt. 1, 2, 3, 4 oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004r.) wg załącznika nr 3


 1. oświadczenie o gotowości zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia

otrzymania pisma o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu

związania z ofertą , oraz, że projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został

przez Was zaakceptowany.

 1. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZi OS zawartych w odczynnikach .

Wszystkie dokumenty stanowiące ofertę należy złożyć formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę .

Zatwierdził :

Biała , dnia 27-02-2008r.

DOCSIWZ.doc

XLSZałącznik nr 2 ( tab.5).xls

XLSZałcznik 2(tab.1,2,3,4).xls

DOCZałącznik nr 5.doc

DOCOgłszenie wyników.doc

Metryczka
 • opublikowano:
  przez: Anna Porębska
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej
48-210 Biała
ul. Moniuszki 8
NIP: 755-16-41-023 REGON: 530571749

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 70 33
fax: 77 438 70 33
e-mail: szpitalbiala@pro.onet.pl