Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na - Ucyfrowienie elementów Pracowni RTG z systemem zarządzania i archiwizacji obrazów medycznych

Nr sprawy 3/ZP/2008Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

powyżej 14.000,00 Euro

a nie przekraczającej kwoty na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm. )I. TRYB PRZETARGU


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

( Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm. ).


II. ZAMAWIAJĄCY


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Ul. Moniuszki 8

48-210 Biała

tel. 077/ 438-70-33

fax. 077/ 438-85-61

www.szpitalbiala.pl

e-mail : szpitalbiala@pro.onet.pl

NIP 755-16-41-023 REGON 530571749

Wykonawca może otrzymać Specyfikację w formie papierowej:

 • osobiście w siedzibie Zamawiającego, w biurze ,,RUCH CHORYCH “ na parterze budynku szpitala – ZOZ Biała , ul. Moniuszki 8

SIWZ jest umieszczona na stronie internetowej

www.szpitalbiala.pl

III. Określenie przedmiotu zamówienia:

Ucyfrowienie elementów Pracowni RTG z systemem zarządzania i archiwizacji obrazów medycznych(CPV 33.11.12.00-3 , 33.11.13.00-4 )

 1. Skaner do płyt obrazowych – 1 szt.

 2. Płyty z kasetami

 3. Stacja technika – 1szt.

 4. System wydruku obrazów DICOM

 5. Lekarska stacja diagnostyczna

 6. System archiwizacji PACS wraz z serwerem

 7. Urządzenie umożliwiające automatyczne wypalanie płyt CD/DVD z wynikiem badania dla pacjenta

UWAGA! Wykonawca na wszystkie elementy systemu którego dotyczy powyższe postępowanie musi dostarczyć licencję na oprogramowanie.


IV .Postanowienia ogólne :

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie powierzy podwykonawcom.

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wiariantowej .

 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
  elektronicznej.

  V. Termin wykonania zamówienia: Do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

  VI .Warunki udziału w postępowaniu
  1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p. tj.:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem przedmiotu zamówienia;

  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p.

 2. Udokumentują wykazem oraz referencjami (minimum trzy) wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, dostaw o rodzaju podobnym i wartości co najmniej jak przedmiot niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości , dat wykonania i zamawiających.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń żądanych przez Zamawiającego będzie stanowić podstawę oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie się kierował formułą: spełnia, nie spełnia.


VII. Ocena spełniania tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów:

1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych - wg załącznika nr 2 do SIWZ,
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4. Wykaz wykonanych dostaw w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, o rodzaju podobnym i wartości co najmniej jak przedmiot niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania i zamawiających – wg załącznika nr 3 do SIWZ,

5.Referencje (minimum trzy) potwierdzające należyte wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, dostaw o rodzaju podobnym i wartości co najmniej jak przedmiot niniejszego zamówienia z podaniem ich dat wykonania i zamawiających.

6.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa

w pkt. VIII ppkt.2 SIWZ, a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez

podpisywanie/uwierzytelnienie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych toku postępowania - jeżeli dotyczy,

7.Wypełniony formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 do SIWZ,

8.Wypełniony formularz wykazu wykonanych dostaw – wg załącznika nr 3 do SIWZ,

9.Zaakceptowany wzór umowy dostawy - wg załącznika nr 4 do SIWZ,

10.Wypełniony formularz warunków gwarancji i serwisu – wg załącznika nr 5 do SIWZ,

11.Wypełniony formularz specyfikacji technicznej (wymagania) – wg załącznika nr 2 do SIWZ,

12.Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

13.W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców musi złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność ubiegania się o zamówienie publiczne.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy p.z.p. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87, poz. 605).

VIII. Wymagania dotyczące wadium
1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie ( w %):

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium.

Lp. Kryterium Waga
1. Cena 100 %

Cena oferty to wartość brutto przedmiotu zmówienia .
Punktację w tym kryterium komisja przeprowadzi wg wzoru:
( cena najniższa spośród złożonych ofert : cena oferty badanej ) x 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszą cenę.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

   1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym kwotę netto i kwotę brutto za całość zamówienia wyrażoną w złotych polskich,

   2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie przewidywane przez Wykonawcę koszty związane z realizacją zamówienia,

   3. Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm.).

Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
X. Miejsce i termin składania ofert:
Termin składania ofert do : 25 kwietnia 2008r do godz.1000 w Zespole Opieki

Zdrowotnej w Białej ul. Moniuszki 8 48-210 Biała w biurze ,, RUCH CHORYCH “ na parterze budynku szpitala .


XI .Termin i miejsce otwarcia ofert:
Termin i miejsce otwarcia ofert : 25 kwietnia 2008r. godz. 1100 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Białej ul. Moniuszki 8 48-210 Biała ( sala wykładowa )XII .Termin związania ofertą: 30 dni

XIII. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

W sprawach z zakresu opisu przedmiotu zamówienia:
lek . med.Robert Płotnik - tel. (077) 4387033 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00
W sprawach formalnych:
Wanda Fassa tel. (077) 4387033.od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.00


Zatwierdził :

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Białej


dr n. med. Zdzisław Juszczyk


Biała , dnia 14-04-2008r.

DOCSIWZ-RTG.doc

DOCTabela techniczna RTG1.doc

DOCSprostowanie do załcznika nr 2 SIWZ.doc

DOCOdpowiedzi na zadane pytania.doc

DOCOgłszenie wyników - RTG.docMetryczka
 • opublikowano:
  przez: Anna Porębska
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej
48-210 Biała
ul. Moniuszki 8
NIP: 755-16-41-023 REGON: 530571749

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 70 33
fax: 77 438 70 33
e-mail: szpitalbiala@pro.onet.pl