Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa :sprzętu jednorazowego użytku dla oddziału wewnętrznego i kardiologii , drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników laboratoryjnych.

 

Nr sprawy 4/ZP/2008

Biała, dnia 22-09-2008r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚĆ SZCUNKOWEJ

powyżej 14.000,00 Euro

 

 1. Zamawiający

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej , 48-210 Biała , ul. Moniuszki 8

tel/fax /077/ 4387 033

e-mail -

 1. Tryb zamówienia :

Przetarg nieograniczony na podstawie art.10 ust.1 w związku z art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr.19 , poz177, z późn. zm.)

Nr sprawy 4/ZP/2008

 1. Sposób uzyskania specyfikacji :

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - gabinet Pielęgniarki Przełożonej u Pani Wandy Fassa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej – www.szpitalbiala.pl

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są :

Wanda Fassa - Pielęgniarka przełożona– w sprawach formalnych tel./077/ 4388574 fax /077/4388561

 

 1. Przedmiot zamówienia :

Dostawa :

 • sprzętu jednorazowego użytku dla oddziału wewnętrznego i kardiologicznego ,

 • drobnego sprzętu laboratoryjnego,

 • odczynników laboratoryjnych ,

 

Ilość zadań 4

 

Zadanie nr 1 dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla oddziału wewnętrznego i kardiologicznego - strzykawki , aparaty do przetaczania płynów , krwi , igły , kaniule , przedłużacze do pomp infuzyjnych , strzykawki do pomp infuzyjnych , cewniki urologiczne , pojemniki na odpady medyczne , papier i żel do urządzeń medycznych USG ,EKG , odzież ochronna j.uż , serwety .( ilość pozycji 102 - CPV 33141310-6 , 33141320-9 ,33141626-4 , 25222100-4 , 25222200-5 )

Zadanie nr 2 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – szkiełka , pojemnik , probówki (ilość pozycji – 32 CPV – 26152330-0 ,25221230-7 ,25200000-3 , 33000000-0 ,25221210-1 )

Zadanie nr 3 – dostawa odczynników laboratoryjnych( ilość pozycji – 13 CPV- 33124131-2 , 33124130-5 ,24496200-9 ,24496500-2 ,33141510-8 )

Zadanie nr 4 – dostawa odczynników do analizatora hematologicznego MYTHIC 18 ( ilość pozycji – 5 CPV- 24496200-9 , 33141510-8 )


 

 1. Zamawiający dopuszcza składania ofert na zadania ,

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

 3. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium .

8.Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

10. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

7.Termin wykonania zamówienia :

Przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

8.Kryteria oceny ofert :

Cena – 100%

 

9.Miejsce i termin składania ofert :

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną

Przetarg Nr sprawy : 4/ZP/2008 ,, Oferta na dostawę – Zadanie NR............. “

należy składać w biurze ,, Ruch chorych “ na parterze budynku szpitalnego , ZOZ w Białej , 48-210 Biała , ul. Moniuszki 8 .

Termin składania ofert upływa w dniu 08-10-2008r. o godzinie 10.00 .

Otwarcie ofert nastąpi 08-10-2008r. o godzinie 10.15. w siedzibie

Zamawiającego - Sala wykładowa .

 

10.Termin związania z ofertą :

 

Wynosi 30 dni , licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert .

 

11. W przetargu mogą wziąć oferenci, którzy:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oferent winien dołączyć do oferty wymagane uprawnienia

 

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oferent winien złożyć stosowne oświadczenie zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opis sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia / nie spełnia.

 

 1. wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 ,2 do niniejszej SIWZ

 

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

 1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składanie ofert. ( zaległości w opłatach składek spowoduje

odrzucenie oferty ).

 

 1. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające opłacanie składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, ze uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ( zaległości w

opłatach spowoduje odrzucenie oferty ).

 

 1. oświadczenie, że Oferent spełnia wymogi określone w art. 22 ust. pkt. 1, 2, 3, 4 oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004r.) wg załącznika nr 4

 

 1. oświadczenie o gotowości zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia

otrzymania pisma o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu

związania z ofertą , oraz, że projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do

SIWZ został przez Was zaakceptowany.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor ZOZ Biała

Zdzisław Juszczyk

 

 

 

Biała , dnia 22-09-2008r.

DOCSIWZ.doc

XLSZałącznik nr2.xls

 XLSZał.nr2.xls

SXWWyjaśnienie nr 1.sxw

SXWWyjaśnienie nr 2.sxw

 DOCogłoszenie wyników postępowania 2008.doc

Metryczka
 • opublikowano:
  przez: Anna Porębska
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej
48-210 Biała
ul. Moniuszki 8
NIP: 755-16-41-023 REGON: 530571749

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 70 33
fax: 77 438 70 33
e-mail: szpitalbiala@pro.onet.pl