Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM-Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej

 

Strona z 1

SUPRA BROKERS ®

F131-01 ___________________________________________________________________________

 

Wrocław, 12.11.2008 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tEKST jEDNOLITY. DZ. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

 

KANCELARIA BROKERSKA SUPRA BROKERS OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIAŁEJ

 

CPV: 66.50.00.00-5

 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej

ul. Moniuszki 8, 48-210 Biała

 

 1. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg ograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Okres ubezpieczenia: 36 miesięcy tj. od 09.01.2009 r. do 08.01.2012 r. z rocznym okresem polisowania.

 

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1. Spełniają warunki określone w Art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  3. Posiadają zezwolenie właściwego organu państwowego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

  4. Posiadają pokrycie marginesu wypłacalności na poziomie min. 100 % na dzień 31.12.2007 lub późniejszy (w procentach).

5. Zagwarantują płatność składek ubezpieczeniowych w 4 ratach w każdym okresie polisowania.

 

Ocena spełniania warunków nastąpi według zasady: spełnia – nie spełnia. Do składania ofert zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy otrzymają najwyższe noty, proporcjonalnie do wysokości pokrycia marginesu wypłacalności.

 

 1. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w Art. 22 ust.1 Ustawy.

  2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

  3. Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia właściwego organu państwowego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

  4. Informacja o pokryciu marginesu wypłacalności na dzień 31.12.2007 r. lub późniejszy (w procentach).

  5. Oświadczenie o rozłożeniu płatności składek ubezpieczeniowych na 4 raty w każdym okresie polisowania.

  6. Oświadczenie o numerze KRS.

 

 1. Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert

Zamawiający zaprosi do składania ofert 10 wykonawców

 

 1. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

 

 1. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

   1. cena – waga kryterium: 80 %

   2. warunki ubezpieczenia – waga kryterium: 20 %

 

 1. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w formie elektronicznej (e-mail) do dnia 19.11.2008 r. do godz. 16.00 na adres elektroniczny oraz w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) w siedzibie reprezentującego Zamawiającego brokera na adres:

 

Supra Brokers Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 10

53-609 Wrocław

 

 

XII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

XIII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XIV. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

XVI. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania w okresie trwania umowy, ewentualnych

zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie

zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

Jacek Kopacz

 

 

 

SUPRA BROKERS®

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 788 94 66, faks 071 788 94 67, e-mail: centrala@suprabrokers.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,

kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230

 

DOCOgłoszenie o wynikach ZOZ w Białej(1).doc

 

Metryczka
 • opublikowano:
  przez: Anna Porębska
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej
48-210 Biała
ul. Moniuszki 8
NIP: 755-16-41-023 REGON: 530571749

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 70 33
fax: 77 438 70 33
e-mail: szpitalbiala@pro.onet.pl