Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa leków ( ilość pozycji - 665) do apteki Szpitala ZOZ w Białej - przetarg nieograniczony

 

Nr sprawy 1/ZP/2009

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

powyżej 14.000,00 Euro

a nie przekraczającej kwoty na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm. )

 

 

I. TRYB PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

( Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm. ).

 

II. ZAMAWIAJĄCY

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Ul. Moniuszki 8

48-210 Biała

tel. 077/ 438-70-33

fax. 077/ 438-85-61

www.szpitalbiala.pl

e-mail : szpitalbiala@pro.onet.pl

 

NIP 755-16-41-023 REGON 530571749

Wykonawca może otrzymać Specyfikację w formie papierowej:

  • osobiście w siedzibie Zamawiającego, w biurze ,,RUCH CHORYCH “ na parterze budynku szpitala – ZOZ Biała , ul. Moniuszki 8 oraz na stronie internetowej

www.szpitalbiala.pl

III. Określenie przedmiotu zamówienia: (CPV 244 00000-8 ) ilość pozycji 665


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą wskazanie producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na lub w opakowaniu w formie ulotki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać aktualne świadectwo rejestracji, atest, świadectwo jakości, deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach służby zdrowia, a ponadto właściwe oznakowanie opakowań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy, a oferowany termin płatności nie krótszy niż 30 dni.
5. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Zamówienie należy realizować sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Określone w Załączniku nr 2 ilości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy ze względu na zmniejszone(zwiększone) zapotrzebowanie Szpitala w zakresie przedmiotu zamówienia.
8. Nazwy podanych leków w załączniku nr 2 są nazwami handlowymi i powinny być traktowane jako przykład preparatu zawierającego daną substancję czynną w konkretnej dawce, postaci i ilości. Dopuszczamy „zamienniki” leków, a użyte w specyfikacji nazwy nie sugerują producenta .
9.Zamawiający dopuszcza mozliwość dokonywania zamówień dodatkowych nie przekraczających

20% wartości zamówienia podstawowego.
 

IV .Oferty częściowe, wariantowe i równoważne
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na pakiety. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty , za wyjątkiem sytuacji gdy lek stracił rejestr ( wtedy należy umieścić informację o tym fakcie ). W przypadku chwilowego braku produkcji leku , Wykonawca wpisuje jego ostatnią cenę , z tym iż może ona ulec zmianie po wznowieniu produkcji .
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych i synonimów danej pozycji opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 2 SIWZ, pod warunkiem zagwarantowania tych samych właściwości leku oraz dawki. W takim przypadku należy podać nazwę handlową oferowanego odpowiedniego preparatu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza opakowania o innej niż podana, lecz zbliżonej, pojemności – zapotrzebowanie na dany lek powinno być wówczas odpowiednio przeliczone , a ilość szt. w opakowaniach zgodna z zamówieniem( w przypadku wartości ułamkowych opakowania należy zaokrąglić je do pełnego).

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

VII .Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj.
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
Nie spełnia chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzuceniem jego oferty).

VIII. Ocena spełniania tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów:
1. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający żąda, następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert);
c) Zezwolenie/ koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
Za aktualny odpis lub zaświadczenia należy rozumieć dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert lub potwierdzony przez organ wydający, stosowną pieczątką lub zaświadczeniem w terminie jak powyżej (z pieczątki lub zaświadczenia winno wynikać potwierdzenie zgodności przedłożonego dokumentu ze stanem faktycznym).
Wykonawcy mający siedzibę, miejsce zamieszkania lub miejsce pochodzenia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postępują zgodnie z uregulowaniami § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zamawiający żąda:
a) dokumenty poświadczające posiadanie wymaganych odrębnymi przepisami aktualnych świadectw w zakresie przedmiotu zamówienia (np. świadectwo dopuszczenia do obrotu wydane przez Instytut Leków, świadectwo rejestracji wydane przez Ministerstwo Zdrowia lub inny dokument potwierdzający wpis wyrobu do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 126, poz .1380 z późn. zm.). Ze względu na szeroki asortyment produktów objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający dopuszcza złożenie w miejsce w/w dokumentów stosownego oświadczenia, z którego będzie wynikało, że Wykonawca oferuje Zamawiającemu produkty posiadające aktualne dopuszczenie do obrotu w kraju i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że udostępni stosowne dokumenty na każde wezwanie Zamawiającego .
4. Do oferty należy również dołączyć:
a) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
b) Formularz asortymentowo-cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 2
c) Certyfikaty CE
5. Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy) lub upoważnioną przez niego osobę/osoby. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
6. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy.
Pełnomocnictwo powinno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

IX. Wymagania dotyczące wadium
1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


 

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie ( w %):

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium.

Lp. Kryterium Waga
1. Cena 100 %

Cena oferty to wartość brutto zamówienia wynikająca z Formularza asortymentowo – cenowego, obejmująca realizację dostaw leków przez okres 12 miesięcy.
Punktację w tym kryterium komisja przeprowadzi wg wzoru:
( cena najniższa spośród złożonych ofert : cena oferty badanej ) x 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszą cenę.

XI. Miejsce i termin składania ofert:
Termin składania ofert do : 6 marzec 2009r do godz.1000 w Zespole Opieki

Zdrowotnej w Białej ul. Moniuszki 8 48-210 Biała w biurze ,, RUCH CHORYCH “ na parterze budynku szpitala .


XII .Termin i miejsce otwarcia ofert:
Termin i miejsce otwarcia ofert : 6 marzec 2009r. godz. 1100 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Białej ul. Moniuszki 8 48-210 Biała ( sala wykładowa )XIII .Termin związania ofertą: 30 dni

XIV. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

W sprawach z zakresu opisu przedmiotu zamówienia:
Anna Kurianowicz - tel. (077) 4387033 w dniach poniedziałek , środa , piątek w godz. od 8.00 do 14.00
W sprawach formalnych:
Wanda Fassa tel. (077) 4387033.od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.00

XV .Umowa ramowa – nie dotyczy.

XVI. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.

XVII .Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.

 

 

 

 

Zatwierdził :

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Białej

 

dr n. med. Zdzisław Juszczyk

 

Biała , dnia 24-02-2009r.

SXWSIWZ- III.2009.sxw

SXCZamów.leki 2009r..sxc

SXWOdpowiedzi do przetargu na leki - 2009r..sxw

DOCOgłoszenie wyników.doc

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Anna Porębska
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej
48-210 Biała
ul. Moniuszki 8
NIP: 755-16-41-023 REGON: 530571749

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 70 33
fax: 77 438 70 33
e-mail: szpitalbiala@pro.onet.pl