Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa aparatu do zewnętrznej kontrapulsacji ECP

 

Nr sprawy 3/ZP/2009

Biała, dnia 30-11-2009r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚĆ SZCUNKOWEJ

powyżej 14.000,00 Euro

 

 1. Zamawiający

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej , 48-210 Biała , ul. Moniuszki 8

tel/fax /077/ 4387 033

e-mail -

 1. Tryb zamówienia :

Przetarg nieograniczony na podstawie art.10 ust.1 w związku z art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp.

Nr sprawy 3/ZP/2009

 1. Sposób uzyskania specyfikacji :

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - gabinet Pielęgniarki Przełożonej u Pani Wandy Fassa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do13.30.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej – www.szpitalbiala.pl

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami jest :

Wanda Fassa - Pielęgniarka przełożona– tel./077/ 4388574 fax /077/4388561

Sebastian Stankala – Lek. med. - tel.077/4388567

 1. Przedmiot zamówienia :

Dostawa :

aparatu do zewnętrznej kontrapulsacji ECP – 1 szt. ( CPV – 33100000-1)

Opis techniczny zgodny z załącznikiem nr 1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

 • Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium .

 • Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 • Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 • Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 • Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających .

 

7.Termin wykonania zamówienia :

8 tygodni od daty zawarcia umowy.

8.Kryteria oceny ofert :

Cena – 100%

 

9.Miejsce i termin składania ofert :

 

Oferta zawierająca wszystkie wymagane postanowieniami SIWZ dokumenty powinna zostać złożona w jednym nieprzeźroczystym opakowaniu –zamkniętym w sposób uniemożliwiający jego otwarcie bez widocznych skutków takiej czynności.

Na opakowaniu –poza danymi wykonawcy i zamawiającego –należy nanieść klauzule:

 

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do zewnętrznej kontrapulsacji ECP”

oraz

Nie otwierać przed godz. 10 00 dnia 11.12.2009r.”

Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego - budynek szpitalny parter w biurze ,, Ruch chorych '' Biała , ul. Moniuszki 8

Termin składania ofert – 11-12- 2009 r. –godz. 09 30

 

Miejscem otwarcia ofert będzie siedziba zamawiającego – sala wykładowa , Biała

ul. Moniuszki 8

Termin otwarcia ofert - 11-12-009 r. –godz. 10 00

 

10.Termin związania z ofertą :

Wynosi 30 dni , licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert .

11. W przetargu mogą wziąć oferenci, którzy:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp.

 

Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonych oświadczeń i dokumentów

 

 1. Wykaz dokumentów, jakie wykonawcy powinni dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy pzp oraz spełnia określone w art. 22 ust.1ustawy pzp warunki udziału w postępowaniu.

Wzór wymaganego oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 4 do SIWZ.

 

Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Za aktualny odpis lub aktualne zaświadczenie uznany zostanie dokument, który został wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGI:

 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2. SIWZ składa dokument wystawiony (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert) w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt I, zastępuje się go dokumentem, zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio: kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 3. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, oświadczenie, o którym mowa w pkt 8 SIWZ powinno zostać złożone oddzielnie przez każdy podmiot współuczestniczący.

 

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor ZOZ Biała

Zdzisław Juszczyk

 

 

 

Biała , dnia 30-11-2009r.

DOCSIWZ.doc

DOCZAłacznik nr3.doc

SXWWyjaśnienie SIWZ.sxw

DOCOgłoszenie wyników09.doc

Metryczka
 • opublikowano:
  przez: Anna Porębska
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej
48-210 Biała
ul. Moniuszki 8
NIP: 755-16-41-023 REGON: 530571749

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 70 33
fax: 77 438 70 33
e-mail: szpitalbiala@pro.onet.pl