Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

 

 

Nr sprawy 1 /ZP/2010

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

powyżej 14.000,00 Euro

a nie przekraczającej kwoty na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm. )

Nr ogłoszenia w BZP 51020-2010

 

I. TRYB PRZETARGU

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

( Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm. ).

 

II. ZAMAWIAJĄCY

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Ul. Moniuszki 8

48-210 Biała

tel. 077/ 438-70-33

fax. 077/ 438-85-61

www.szpitalbiala.pl

e-mail : szpitalbiala@pro.onet.pl

 

NIP 755-16-41-023 REGON 530571749

Wykonawca może otrzymać Specyfikację w formie papierowej:

 • osobiście w siedzibie Zamawiającego, w biurze ,,RUCH CHORYCH “ na parterze budynku szpitala – ZOZ Biała , ul. Moniuszki 8 oraz na stronie internetowej

www.szpitalbiala.pl

III. Określenie przedmiotu zamówienia: (CPV 336 00000-6 ) ilość pozycji 655.


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą wskazanie producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na lub w opakowaniu w formie ulotki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać aktualne świadectwo rejestracji, atest, świadectwo jakości, deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach służby zdrowia, a ponadto właściwe oznakowanie opakowań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy, a oferowany termin płatności nie krótszy niż 30 dni.
5. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Zamówienie należy realizować sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Określone w Załączniku nr 2 ilości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy ze względu na zmniejszone lub zwiększone zapotrzebowanie Szpitala w zakresie przedmiotu zamówienia, przy czym ogólna wartość zamówienia nie ulegnie zmianie.
8.Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień dodatkowych nie przekraczających

20% wartości zamówienia podstawowego.
 

IV .Oferty częściowe, wariantowe i równoważne
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na pakiety. W przypadku braku leku na rynku,wskutek

chwilowego zaprzestania jego produkcji, braku harmonizacji lub czasowego braku spowodowanego innymi powodami, należy podać ostatnią cenę sprzedaży. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty, za wyjątkiem sytuacji, gdy lek stracił rejestr lub zupełnie zaprzestano jego produkcji ( wtedy należy umieścić informację o tym fakcie bez wyceny).
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza opakowania o innej niż podana, lecz zbliżonej pojemności – zapotrzebowanie na dany lek powinno być wówczas odpowiednio przeliczone, a ilość szt. w opakowaniach zgodna z zamówieniem. W sytuacji gdy wyliczona ilość opakowań nie jest liczbą całkowitą, należy zaokrąglić ją do pełnego opakowania, w górę.

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

VII .Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

 2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

 3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 10. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.1 a,b i c

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

 • wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

 • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

 • nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


VIII. Ocena spełniania tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów:
1. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.PZP oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający żąda, następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert);
c) Zezwolenie/ koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
Za aktualny odpis lub zaświadczenia należy rozumieć dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert lub potwierdzony przez organ wydający, stosowną pieczątką lub zaświadczeniem w terminie jak powyżej (z pieczątki lub zaświadczenia winno wynikać potwierdzenie zgodności przedłożonego dokumentu ze stanem faktycznym).
Wykonawcy mający siedzibę, miejsce zamieszkania lub miejsce pochodzenia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postępują zgodnie z uregulowaniami § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zamawiający żąda:
dokumenty poświadczające posiadanie wymaganych odrębnymi przepisami aktualnych świadectw w zakresie przedmiotu zamówienia (np. świadectwo dopuszczenia do obrotu wydane przez Instytut Leków, świadectwo rejestracji wydane przez Ministerstwo Zdrowia lub inny dokument potwierdzający wpis wyrobu do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 126, poz .1380 z późn. zm.). Ze względu na szeroki asortyment produktów objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający dopuszcza złożenie w miejsce w/w dokumentów stosownego oświadczenia, z którego będzie wynikało, że Wykonawca oferuje Zamawiającemu produkty posiadające aktualne dopuszczenie do obrotu w kraju i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że udostępni stosowne dokumenty na każde wezwanie Zamawiającego .
4. Do oferty należy również dołączyć:
a) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
b) Formularz asortymentowo-cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 2
c) Certyfikaty CE
5. Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy) lub upoważnioną przez niego osobę/osoby. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
6. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy.
Pełnomocnictwo powinno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

IX. Wymagania dotyczące wadium
1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


 

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie ( w %):

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium.

Lp. Kryterium Waga
1. Cena 100 %

Cena oferty to wartość brutto zamówienia wynikająca z Formularza asortymentowo – cenowego, obejmująca realizację dostaw leków przez okres 12 miesięcy.
Punktację w tym kryterium komisja przeprowadzi wg wzoru:
( cena najniższa spośród złożonych ofert : cena oferty badanej ) x 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszą cenę.

XI. Miejsce i termin składania ofert:
Termin składania ofert do : 05 marzec 2010r do godz.1000 w Zespole Opieki

Zdrowotnej w Białej ul. Moniuszki 8 48-210 Biała w biurze ,, RUCH CHORYCH “ na parterze budynku szpitala .


XII .Termin i miejsce otwarcia ofert:
Termin i miejsce otwarcia ofert : 05 marzec 2010r. godz. 1100 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Białej ul. Moniuszki 8 48-210 Biała ( sala wykładowa )XIII .Termin związania ofertą: 30 dni

XIV. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

W sprawach z zakresu opisu przedmiotu zamówienia:
Anna Kurianowicz - tel. (077) 4387033 w dniach poniedziałek , środa , piątek w godz. od 8.00 do 14.00
W sprawach formalnych:
Wanda Fassa tel. (077) 4387033.od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.00

XV .Umowa ramowa – nie dotyczy.

XVI. Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.

XVII .Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.

 

 

 

 

Zatwierdził :

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Białej

 

dr n. med. Zdzisław Juszczyk

 

Biała , dnia 19-02-2010r.

 DOCSIWZ- III.2010.doc

XLSprzetarg leki 2010-zamówienie.xls

DOCWyjaśnienia do SIWZ nr1.doc

DOCWyjaśnienia nr 2 do SIWZ.doc

DOCOgłszenie wynikówna dostawe leków.doc

Metryczka
 • opublikowano:
  przez: Anna Porębska
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej
48-210 Biała
ul. Moniuszki 8
NIP: 755-16-41-023 REGON: 530571749

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 70 33
fax: 77 438 70 33
e-mail: szpitalbiala@pro.onet.pl