Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej  zaprasza do składania ofert i udziału w konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane od dnia
15 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2012r.

Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy, dostępne są w Dziale Kadr  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej,  ul. Moniuszki 3 oraz na stronie internetowej www.szpitalbiala.pl

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Oferta na: Zawarcie umowy na udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Białej w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii" w terminie do 10 maja 2011r. godz. 12°° w Sekretariacie Szpitala im św. Elżbiety Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej, ul. Moniuszki 8.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2011r. o godz. 13°° w Dziale Kadr.  Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej, z dnia 14 kwietnia 2011r.

O zakończeniu konkursu i jego wynikach Komisja Konkursowa powiadomi niezwłocznie wszystkich oferentów przy zachowaniu formy pisemnej.

Oferent ma prawo do złożenia skargi lub protestu zgodnie z Regulaminem Konkursu Ofert oraz § 16 i §17 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. nr.93, poz. 592).

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 DOCSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT.doc

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Anna Porębska
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej
48-210 Biała
ul. Moniuszki 8
NIP: 755-16-41-023 REGON: 530571749

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 70 33
fax: 77 438 70 33
e-mail: szpitalbiala@pro.onet.pl