Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na usługi badań laboratoryjnych Nr sprawy 4/ZP/2011

Biała: Świadzcenie usług badań laboratoryjnych na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej Nr sprawy 4/ZP/2011
Numer ogłoszenia: 290128 - 2011; data zamieszczenia: 15.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Moniuszki 8, 48-210 Biała, woj. opolskie, tel. 077 4387033, 4388574, faks 077 4388561.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbiala.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadzcenie usług badań laboratoryjnych na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej Nr sprawy 4/ZP/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadzcenie usług badań laboratoryjnych na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej -ilość pozycji 101.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr VIII i I/1..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.50.00-7, 85.14.80.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia w/w udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/niespełna w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, wyszczególnionych w rozdziale VII. 2) Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki udziału Wykonawca spełnił. Niespełnienie choćby jednego z w/w warunków udziału skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 3) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 4) Niezłożenie oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub gdy złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem zapisu pkt 2 ppkt 3) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zostaną niezwłocznie zawiadomieni. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz ważniejszych zamówień w zakresie zgodnym lub podobnym z zakresem zamówienia zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat wraz z co najmniej dwoma referencjami od poprzednich zamawiających zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie - załącznik nr III

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca w celu zrealizowania niniejszego zamówienia (gwarantujący wykonanie przedmiotowego zamówienia - w wykazie nie należy uwzględniać sprzętu drobnego jak: próbówki, materiały jednorazowego użytku itp.) - złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr IV

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu), a także głównego zakresu wykonywanych przez nich czynności, z szczególnym uwzględnieniem kierownika laboratorium spełniającego minimalne wymagania tj. min II stopień specjalizacji w zakresie diagnostyki laboratoryjnej lub posiadający II stopień specjalizacji zgodny z profilem laboratorium- złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr V.Dokument potwierdzający wpis laboratorium do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Termin wystawienia w/w dokumentu: nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Termin wystawienia w/w dokumentu: nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) ważna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 46 500,00 euro, w przypadku Wykonawców nie posiadających ubezpieczenia, promesa firmy ubezpieczeniowej na zawarcie umowy w zakresie przewidzianym niniejszym postępowaniem.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument potwierdzający posiadanie przez laboratorium Akredytacji Nr 17025 lub 15189( brak certyfikatu będzie skutkować odrzuceniem oferty ) Certyfikat ISO 9001:2008 ( brak certyfikatu będzie skutkować odrzuceniem oferty ) Zaparafowane istotne warunki umowy - załącznik nr VI b) Dokument potwierdzający wpis do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej, c) pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone przez notariusza za zgodność z oryginałem do podpisania oferty. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielem-ami firmy lub jeżeli jest on -oni wymieniony z imienia i nazwiska w dokumencie rejestracyjnym) i z niego wynika pełnomocnictwo) - załącznik nr VII. W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza udzielać pełnomocnictwa należy wpisać (nie dotyczy) i podpisać niniejszy załącznik - załącznik nr VII

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalbiala.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej , 48-210 Biała , ul. Moniuszki 8. Biuro - Ruch chorych w godzinach od 8:00 - 14:00 od pniedziałku do piątku u p. Wandy Fassa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej , 48-210 Biała , ul. Moniuszki 8. Biuro - Ruch chorych.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

PDFprzetarg labor.pdf

OGłOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej of.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metryczka
 • opublikowano:
  przez: Anna Porębska
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej
48-210 Biała
ul. Moniuszki 8
NIP: 755-16-41-023 REGON: 530571749

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 70 33
fax: 77 438 70 33
e-mail: szpitalbiala@pro.onet.pl