Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego

Biała: Świadczenie usłuk w zakresie transportu sanitarnego Nr sprawy 6/ZP/2011
Numer ogłoszenia: 431352 - 2011; data zamieszczenia: 19.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Moniuszki 8, 48-210 Biała, woj. opolskie, tel. 077 4387033, 4388574, faks 077 4388561.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbiala.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usłuk w zakresie transportu sanitarnego Nr sprawy 6/ZP/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie transportu na rzecz Zleceniodawcy polegających w szczególności na: a przewozie pacjentów do domu po zakończonej hospitalizacji b przewozie pacjentów hospitalizowanych na badania do innych placówek leczniczych lub diagnostycznych c przewozie materiału do badań diagnostycznych do innych placówek d innych przewozach wykonanych na zlecenie Zleceniodawcy Zleceniobiorca świadczyć będzie usługi transportowe własną karetką. Zleceniobiorca oświadcza, że karetka odpowiada: a warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U. z 2003r. nr 32 poz. 262 z późn. zm.. b warunkom określonym w rozdziale 4 art. 53 ust.1 ustawy prawo o ruchu drogowym tj. Dz. U. z 2005r. nr 108, poz.908 z późn. zm.), w rozumieniu której są samochodami uprzywilejowanymi. Zleceniobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za stan sanitarno - higieniczny karetki sanitarnej oraz zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych przez cały okres obowiązywania umowy. Usługa transportu sanitarnego ma być świadczona całodobowo we wszystkie dni tygodnia, także w niedziele, święta i dni wolne od pracy. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć Zleceniodawcy usługi transportu sanitarnego: a w przypadku transportu planowanego - w dniu i czasie uzgodnionym telefonicznie ze Zleceniodawcą, b w przypadku dokonania nagłego transportu - w czasie 20 minut od otrzymania telefonicznego zlecenia przekazanego Zleceniodawcę, c w przypadku dokonania nagłego transportu na cito do 15 minut od otrzymania telefonicznego zlecenia przekazanego przez Zleceniodawcę. Telefoniczne zgłoszenia przekazywane Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę dokonywane będą na nr całodobowego telefonu . Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia środka transportu , który w każdej chwili będzie mógł zastąpić karetkę świadczącą usługi w przypadku jej niesprawności do świadczenia usług. W przypadku nie dostarczenia zastępczego środka transportu Zleceniobiorca zostanie obciążony wszelkim kosztami poniesionymi przez Zleceniodawcę oraz Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością zawodową. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia przewożonym pacjentom bezpieczeństwa oraz jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego ZOZ w Białej. Zleceniobiorca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z lekarzami oraz kierownikami komórek organizacyjnych ZOZ w Białej w zakresie wykonywania usług transportowych. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania świadczeń zdrowotnych we własnej odzieży ochronnej i roboczej, spełniającej wymogi obowiązujących przepisów i Polskich Norm. Zleceniobiorca pokrywa we własnym zakresie koszty utrzymania swojej odzieży ochronnej i roboczej w należytym stanie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zleceniobiorca po uzyskaniu akceptacji Zleceniodawcy może powierzyć obowiązki wynikające z niniejszej umowy osobie trzeciej, która w tym czasie jest zastępcą wyłącznie Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca jest zobowiązany powiadomić na piśmie Zleceniodawcę o przeniesieniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy na wskazaną osobę trzecią. Osoba, na którą Zleceniobiorca przeniósł obowiązki będące przedmiotem przetargu powinna posiadać kwalifikacje i uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za udzielane przez siebie świadczenia zdrowotne oraz za świadczenia zdrowotne, których udzielają osoby trzecie, działające w zastępstwie Zleceniobiorcy. Wszelkie koszty związane z zastępstwem ponosi Zleceniobiorca. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania wyrządzające szkodę w majątku Zleceniodawcy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Zleceniobiorca powinien spełniać wymagania zdrowotne niezbędne do wykonywania świadczeń na podstawie odrębnych przepisów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia /niespełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawce wraz z ofertą , wyszczególnionych w SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia /niespełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawce wraz z ofertą , wyszczególnionych w SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia /niespełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawce wraz z ofertą , wyszczególnionych w SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia /niespełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawce wraz z ofertą , wyszczególnionych w SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia /niespełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawce wraz z ofertą , wyszczególnionych w SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 Prawo jazdy odpowiedniej kategorii , Świadectwo kwalifikacji do kierowania pojazdem uprzywilejowanym , Zaświadczenia o odbytych szkoleniach w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej Oświadcza, że karetka odpowiada: a warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U. z 2003r. nr 32 poz. 262 z późn. zm.. b warunkom określonym w oddziale 4 art. 53 ust.1 ustawy prawo o ruchu drogowym tj. Dz. U. z 2005r. nr 108, poz.908 z późn. zm., w rozumieniu której są samochodami uprzywilejowanymi. Podpisany i wypełniony załącznik nr 2,3,4

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalbiala.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej , ul. Moniuszki 8 , 48-210 Biała . W Gabinecie Pielęgniarki Przełożonej w Aptece Szpitalnej ..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2011 godzina 10:15, miejsce: Sala wykaładowa Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej, ul. Moniuszki 8 , 48-210 Biała.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SXWSIWZ -karetka.sxw

OGłOSZENIE WYNIKóW NA USłUGę TRANSPORTU SANITARNEGOOgłoszenie wyników na usługę transportu sanitar.Ogłoszenie wyników na usługę transportu sanitarnego

 

Metryczka
 • opublikowano:
  przez: Anna Porębska
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej
48-210 Biała
ul. Moniuszki 8
NIP: 755-16-41-023 REGON: 530571749

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 70 33
fax: 77 438 70 33
e-mail: szpitalbiala@pro.onet.pl