Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na mięso i wędliny

 

                                                                                                      

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty:

1. Opis przedmiotu zamówienia  Dostawa na mięso i wędliny

2. Termin realizacji zamówienia 20.02.2014r. do 20.02.2015r.

3. Okres gwarancji ……………………………………………………………………………..

4. Inne istotne warunki zamówienia ……………………………………………………………

5. Sposób przygotowania oferty:

    a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „OFERTA” i złożyć osobiście, faksem lub listem,

    b) na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dostawę mięsa i wędlin.” (nie dotyczy oferty przesłanej faksem)

    c) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

6. Oferty należy złożyć w terminie do: 18.02.2014r.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu; 18.02.2014r.

8. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu 21 dni od dnia otrzymania faktury.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcą: Teresa Jonak

 ODTprzetarg na mięso i wędliny1.odt

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Anna Porębska
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej
48-210 Biała
ul. Moniuszki 8
NIP: 755-16-41-023 REGON: 530571749

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 70 33
fax: 77 438 70 33
e-mail: szpitalbiala@pro.onet.pl