Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na dostawę nabiału

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty:

1. Opis przedmiotu zamówienia dostawa artykułów nabiałowych

2. Termin realizacji zamówienia od 01.03.2014r do 28.02.2015r

3. Okres gwarancji ……………………………………………………………………………..

4. Inne istotne warunki zamówienia ……………………………………………………………

5. Sposób przygotowania oferty:

    a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „OFERTA” i złożyć

        osobiście, faksem lub listem,

    b) na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów        nabiałowych” (nie dotyczy  oferty przesłanej faksem)

    c) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

6. Oferty należy złożyć w terminie do 17.02.2014r

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2014r

8. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu 21 dni od

    dnia otrzymania faktury.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcą Teresa Jonak

DOCXPrzetarg na nabiał1..docx

 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Anna Porębska
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej
48-210 Biała
ul. Moniuszki 8
NIP: 755-16-41-023 REGON: 530571749

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 70 33
fax: 77 438 70 33
e-mail: szpitalbiala@pro.onet.pl