Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na pieczywo

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty:

1. Opis przedmiotu zamówienia  Dostawa pieczywa

2. Termin realizacji zamówienia od 18.03.2014r.  do 17.03.2015r.

3. Okres gwarancji ……………………………………………………………………………..

4. Inne istotne warunki zamówienia ……………………………………………………………

5. Sposób przygotowania oferty:

    a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „OFERTA” i złożyć  osobiście, faksem lub listem,

    b) na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dostawę pieczywa ” (nie dotyczy  oferty przesłanej faksem)

    c) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

6. Oferty należy złożyć w terminie do 11.03.2014r.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2014r.

8. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu …21.. …dni od dnia otrzymania faktury.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcą  Teresa Jonak

 

 

                                                                                       …………………………………………

 (data i podpis pracownika merytorycznego)

         

DOCXOferta na pieczywo..docx 

 DOCUmowa na pieczywo.doc                           

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Anna Porębska
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej
48-210 Biała
ul. Moniuszki 8
NIP: 755-16-41-023 REGON: 530571749

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 70 33
fax: 77 438 70 33
e-mail: szpitalbiala@pro.onet.pl