Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa artykułów spożywczych 6/2014

 

Znak sprawy  6/2014                                                                     Biała, dnia  07.10.2014r..

 

Zespół Opieki Zdrowotnej

Ul. Moniuszki 8

48-210 Biała

       
                                  ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty:

1. Opis przedmiotu zamówienia  Dostawa artykułów spożywczych

2. Termin realizacji zamówienia od 20.10.2014r do 19.10.2015r

3. Okres gwarancji ……………………………………………………………………………..

4. Inne istotne warunki zamówienia ……………………………………………………………

5. Sposób przygotowania oferty:

    a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „OFERTA” i złożyć  osobiście, faksem lub listem,

    b) na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych ” (nie dotyczy  oferty przesłanej faksem)

    c) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

6. Oferty należy złożyć w terminie do 15.10.2014r

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2014r

8. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu …21.. …dni od dnia otrzymania faktury.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcą  Wolder Ewa

 

 

                                                                                       …………………………………………

   (data i podpis pracownika merytorycznego)

 

      DOCXoferta1..docx                                                           

      DOCXWybór najkorzystniejszej oferty.docx
 

                                    

 

Metryczka
 • opublikowano:
  przez: Anna Porębska
 • zmodyfikowano:
  21-11-2014 09:11
  przez: Mirosława Paczkowska
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej
  odwiedzin: 2394
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej
48-210 Biała
ul. Moniuszki 8
NIP: 755-16-41-023 REGON: 530571749

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 70 33
fax: 77 438 70 33
e-mail: szpitalbiala@pro.onet.pl