Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej, nr sprawy 6/ZP/2015

Biała: Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej, nr sprawy 6/ZP/2015
Numer ogłoszenia: 322092 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Moniuszki 8, 48-210 Biała, woj. opolskie, tel. 077 4387033, 4388574, faks 077 4388561.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbiala.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej, nr sprawy 6/ZP/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): I - ogólnospożywcze 15.80.00.00-6 II - przyprawy 15.87.00.00-7 III - jaja 03.14.25.00-3 IV - mięso, wędliny 15.10.00.00-9 V - drób, przetwory 15.10.00.00-9 VI - warzywa i owoce 15.30.00.00-1 VII - ziemniaki 15.30.00.00-1 VIII - pieczywo 15.81.00.00-9 IX - mrożonki 15.22.10.00-3 X - mleko, nabiał 15.50.00.00-3 XI - ryby i przetwory 15.20.00.00-0 Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2015r., poz. 594) oraz aktów wykonawczych do niej. 4. Wykonawca dostarczy artykuły żywnościowe środkami transportu spełniającymi obowiązujące w dniu realizacji wymogi prawne. 5. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych wg formularza asortymentowo-ilościowo-cenowym ( załączniki nr 5a-5k). 6. Wykonawca może złożyć ofertę na jedna część lub więcej części zamówienia. 7. Miejsce dostawy (odbioru) i sposób (rodzaj) transportu: a) przedmiot zamówienia musi być dostarczony do magazynu Zamawiającego odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie, b) dostawa będzie realizowana transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do magazynu Zamawiającego w Białej ul. Moniuszki 8. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru do magazynu Zamawiającego. 8. Sposób realizacji dostaw: a) Zamawiający powiadomi telefonicznie lub mailowo Wykonawcę o terminie dostawy oraz wskaże zamawiane produkty z podaniem ilości, b) do składania zamówień i odbioru dostaw ze strony Zamawiającego upoważnione są: Ewa Barysz - dietetyk, lub osoba wyznaczona przez dietetyka. Osoba wyznaczona zobowiązana jest do zbadania zgodności dostaw z fakturą, złożonym zapotrzebowaniem i treścią zawartej umowy w ciągu 2 dni od daty dostawy zamówionej partii przedmiotu umowy, c) w razie stwierdzenia wad lub niezgodności ilości faktycznie otrzymanej z określoną w fakturze lub innych niezgodności, Zamawiający złoży pisemną lub telefoniczną reklamację Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia na nią odpowiedzi w ciągu 2 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem umowy lub nie zaproponuje dostarczania zamiennika w sytuacji, o której mowa w ust. 8. Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu produktu u innego podmiotu. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca w ramach wzajemnych zobowiązań. 9. Opakowanie: a) jaja, przy każdej dostawie, muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014r., poz. 1577), b) mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami w jednym pojemniku, c) mrożonki mają być dostarczane w opakowaniu zewnętrznym - karton + opakowanie wewnętrzne folia, trwale i prawidłowo oznakowane w języku polskim, czyste, nie uszkodzone, temperatura surowca w momencie przyjęcia min - 18 ºC , brak oznak rozmrożenia, brak oznak i obecności pleśni, brak zanieczyszczeń, d) pieczywo w szczelnie zamkniętych workach foliowych, w czystych pojemnikach, e) warzywa, owoce, ziemniaki musza być świeże, niezwiędnięte, twarde, bez śladów zepsucia i pleśni, nieuszkodzone i niepopękane, f) artykuły ogólnospożywcze w odpowiednio oznakowanych opakowaniach, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe, szczelne. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności do spożycia, umożliwiającym identyfikację artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru. W trakcie obowiązywania umowy, dopuszcza się również w uzasadnionych wypadkach, zmianę wielkości opakowania dostarczanego przedmiotu zamówienia. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (kg, szt., l) produktów objętych przedmiotową umową. Zmiana może nastąpić po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego. 10. Termin przydatności do spożycia: Każdy z produktów powinien być dostarczony w jego początkowym okresie gwarancji w oryginalnym opakowaniu. Termin przydatności do spożycia danego produktu nie może upływać wcześniej niż, przed upływem 180 dni od dostawy, w przypadku nabiału i wędlin nie krótszym niż 21 dni, mięsa świeże, warzywa i owoce nie krótszym niż 7 dni. 11. Zmiany ilościowe: Zamawiający może dokonać zamiany ilości poszczególnego asortymentu, zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi będącymi przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw i nie będzie on zgłaszać roszczeń, co do realizacji pozostałej części. Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć ilość zamawianego towaru, w związku z tym, że w trakcie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia może zmniejszyć lub zwiększyć się zapotrzebowanie na zamawiane produkty. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw i nie będzie on zgłaszać roszczeń, co do realizacji pozostałej części.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp), polegający na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień dla poszczególnych części zamówienia, w kwocie nieprzekraczającej 10% wartości zamówienia podstawowego. 2.Jeśli w toku wykonywania umowy zajdzie konieczność dostaw dodatkowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu asortymentu nieobjętego niniejszą umową na kwotę nie przekraczającą 5% wartości podstawowego zamówienia, po wcześniejszym porozumieniu z Wykonawcą

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.14.25.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawcy wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna za potwierdzony warunek, jeżeli do oferty wykonawca dołączy ważne zezwolenie na prowadzenie działalności
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2. załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 3. wypełniony formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy, 4. formularz ofertowy, 5. w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika, do oferty winien być dołączony dokument stwierdzający upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo), 6. oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty spełniają wymagania określone: ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawą z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz że, są zgodne z normami jakościowymi HACCP i z Polską Normą , 7. oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje środkiem transportu przystosowanym i dopuszczonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną do przewozu żywności i zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert oraz w przypadku wyboru naszej oferty przez okres trwania umowy dostarczyć dokumenty potwierdzające, że środek transportu jest dopuszczony do transportu żywności

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalbiala.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Moniuszki 8, 48-210 Biała. Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00, p. Mirosława Paczkowska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2015 godzina 10:00, miejsce: biuro Ruch Chorych.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły ogólnospożywcze - pakiet nr I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Artykuły ogólnospożywcze - pakiet nr I, ilość pozycji - 40.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przyprawy - pakiet nr II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przyprawy - pakiet nr II, ilość pozycji - 18.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.87.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Jaja - pakiet nr III.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jaja - pakiet nr III, ilość pozycji - 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Mięso i wędliny - pakiet nr IV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mięso i wędliny - pakiet nr IV, ilość pozycji - 16.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Drób i przetwory drobiowe - pakiet nr V.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drób i przetwory drobiowe - pakiet nr V, ilość pozycji - 8.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Warzywa i owoce - pakiet nr VI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Warzywa i owoce - pakiet nr VI, ilość pozycji - 23.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 12.30.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Ziemniaki - pakiet nr VII.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ziemniaki - pakiet nr VII, ilość pozycji - 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pieczywo - pakiet nr VIII.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pieczywo - pakiet nr VIII, ilość pozycji - 4.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Mrożonki - pakiet nr IX.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mrożonki - pakiet nr IX, ilość pozycji - 8.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.10.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Mleko i nabiał - pakiet nr X.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mleko i nabiał - pakiet nr X, ilość pozycji - 9.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Ryby i przetwory rybne - pakiet nr XI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ryby i przetwory rybne - pakiet nr XI, ilość pozycji - 7.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

DOCSIWZ artykuły spożywcze.doc
PDFProtokół z otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-11-2015
  przez: Marek Paściak
 • opublikowano:
  27-11-2015 11:47
  przez: Marek Paściak
 • zmodyfikowano:
  10-02-2016 11:11
  przez: Marek Paściak
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej
  odwiedzin: 2484
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej
48-210 Biała
ul. Moniuszki 8
NIP: 755-16-41-023 REGON: 530571749

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 70 33
fax: 77 438 70 33
e-mail: szpitalbiala@pro.onet.pl